Spojte se s námi twitter facebook instagram

Nositelé tradic

18. 1. – 8. 4. 2018 výstavní sál v 1. patře Muzea Vyškovska

 

Ve dnech 18. 1. – 8. 4. 2018 se v Muzeu Vyškovska ve spolupráci s Masarykovým muzeem v Hodoníně uskuteční zcela ojedinělá výstava s názvem Nositelé tradic. Na výstavě jsou prezentováni držitelé titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“ a celostátního titulu „Nositel tradice lidových řemesel“ z Jihomoravského kraje.

Od roku 2002 uděluje Ministerstvo kultury České republiky titul Nositel tradice lidových řemesel významným představitelům výrobců a řemeslníků tradiční lidové kultury z celé České republiky. Celkově bylo tímto titulem oceněno čtrnáct lidových výrobců a řemeslníků působících v Jihomoravském kraji.

Na ocenění Nositel tradice lidových řemesel navázal Jihomoravský kraj v roce 2012 schválením zásad pro udílení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje, jenž je určen lidovým řemeslníkům a výrobcům, kteří dosud uchovávají a praktikují pracovní dovednosti, postupy a technologie tradiční rukodělné výroby na území Jihomoravského kraje, s důrazem na zánikem ohrožené obory. Toto prestižní krajské ocenění se každoročně uděluje vybraným nominovaným lidovým tvůrcům a řemeslníkům. V letech 2012-2017 bylo ocenění uděleno sedmnácti rukodělným výrobcům. Každoročně může Komise pro tradiční lidovou kulturu Jihomoravského kraje, složená z předních etnografů a zástupců krajského úřadu, ocenit maximálně tři nominované kandidáty.

Jako ocenění jejich práce a připomenutí dnes již zanikajících znalostí a dovedností připravilo Masarykovo muzeum v Hodoníně putovní výstavu s jednoduchým názvem Nositelé tradic, která je rozdělena na textovou část, kde na velkoformátových stojanech představujeme každého výrobce včetně stručného popisu technologie výroby a na část trojrozměrnou, v níž se každý výrobce prezentuje ukázkovou kolekcí své tvorby. Speciálně pro tuto výstavu byl připraven dokumentární film zachycující jednotlivé technologické postupy výroby. Součástí výstavy je rovněž tištěný katalog výrobců. Výstava si klade za cíl především propagaci krajského a celostátního ocenění, propagaci oceněných tvůrců a připomenutí lidských dovedností v minulosti běžných, dnes však postupně upadajících v zapomenutí. Věříme, že se stane inspirací a důvodem k zamyšlení při hledání dalších vhodných kandidátů na tento titul.

Přijďte se tedy i Vy seznámit s kraslicemi batikovanými, zdobenými slaměnou intarzií či ryze blatnickými, lidovou, např. horňáckou výšivkou, ručním tkaním i ručním tkaním na tkalcovském stavu, tradiční výrobou modrotisku, výrobou habánské fajánse a černé hrnčiny, zpracováním a pletením z orobince, zpracováním rohoviny a perleti či s výrobou figurek z kukuřičného šustí nebo s tradičním perníkovým i vizovickým pečivem. Dozvíte se také, jak se vyrábí došková krytina, zpracovává ovčí vlna i vše podstatné o bednářském řemesle.

Výstavu finančně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky a Jihomoravský kraj.

V roce 2016 byl titul Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje udělen paní Marii Pachtové z Vyškova za její umění zdobení kraslic slaměnou intarzií. Paní Pachtová hanácké kraslice vytváří dlouhá desetiletí a tuto techniku, jedinečně využívající přírodního materiálu, dovedla svou precizností a výtvarným citem k dokonalosti. Své zkušenosti vždy předávala žákům ve škole i v rámci kurzů otevřených veřejnosti, které příležitostně vede doposud. Neopominutelnou součástí aktivit Marie Pachtové je její bohaté působení na poli zejména dětského hudebního, tanečního a slovesného folkloru, kde jako vedoucí Dětského folklorního souboru Klebetníček přivedla mnoho generací dětí z Vyškova a okolí k hlubšímu vztahu k písním, tancům, říkadlům, zvykům i hanáckému dialektu zdejšího regionu.

Pokud ovládáte některé z tradičních řemesel, popř. znáte někoho, kdo by se rukodělnou řemeslnou výrobou zabýval, přišla třeba řada právě na Vás či Vaše známé. Jedním z kritérií (uvedeny níže) je, že jste ve svém řemesle našli následovníky a jste svým dovednostem ochotni učit i ostatní. Máte-li zájem a chcete se o možnosti získat titul mistra rukodělné výroby do vlastních rukou dozvědět více, obracejte se na etnografku Muzea Vyškovska Mgr. Petru Minářovou (tel. 517 348 040; minarova@muzeum-vyskovska.cz).

 

Kritéria

Při posuzování návrhů na udělení titulu komise posuzuje každého kandidáta podle toho, zda a v jaké míře jsou splněna následující kritéria:

– řemeslná činnost kandidáta je v daném oboru výjimečným nebo jedinečným dokladem tradiční technologie či tradiční lidové techniky ohrožené zánikem,

– předávání dovedností a zkušeností následovníkům,

– prezentování svých výrobků na veřejnosti,

– souhlas se spoluprací při pořizování dokumentace užívaných postupů a dovedností pro archiv Ústavu lidové kultury při záruce všech autorských práv kandidáta,

– vysoká estetická a užitná hodnota výrobků,

– užití tradičního materiálu na zhotovení výrobků a jeho tradiční úpravu,

– uplatnění tradičního tvarosloví předmětu, čistota provedení,

– dodržení povrchové úpravy, dekoru a barevnosti odpovídající tradici,

– opakování tradičních vzorů nebo předloh,

– úroveň ovládnutí tradičních postupů a dovedností v rukodělné výrobě.

 

Vstupné: 40 Kč, snížené 20 Kč